Na temelju članka 11., stavka 3. Statuta Zaklade za razvoj obiteljske medicine (u daljnjem tekstu: Zaklada) Upravni odbor Zaklade donio je na sjednici održanoj dana 11. rujna 2013. godine
Program rada Zaklade za 2013. godinu

Program rada za 2013. godinu:

1. Dani Zaklade u pojedinim gradovima - Terenski rad
Cilj: promocija zaklade i njezinih aktivnosti, poziv podupirateljima i volonterima da se priključe, uvid u lokalne potrebe i mogućnosti
Metoda: obilazak kolega na terenu, individualno, sazvati grupe kolega, prezentacija radova i Zaklade na kongresima HDOD i KoHOMa
Izvršitelj: Upraviteljica Zaklade, članovi Upravnog odbora i podupiratelji Zaklade lokalno
Troškovi: prijevoz??, ostalo volonterski

2. Znanstveni projekt:
Naslov: Jesu li društvene promjene i reforme zdravstva utjecale na organizaciju i funkcioniranje PZZ i koji je učinak?
Nosioci projekta: Zaklada za razvoj obiteljske medicine i Suradni centar Svjetske zdravstvene organizacije za PZZ pri ŠNZ „A. Štampar“
Cilj - istražiti jesu li (i kako) društvene promjene i promjene u zdarvstvenom sustavu utjecale na organizaciju i funkcioniranje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (djelatnosti obiteljske, zaštita djece i žena, te patronažna i kućna njega. Djelatnost hitne medicinske pomoći i bolnička samo aspekta povezanosti s OM i s ACSC
Metoda: Rutinski prikupljeni podaci - Zdravstveni-statistički godišnjaci- HZJZ, dokumenti HZZO, Statistički godišnjaci-Dražavnog zavoda za statistiku, period praćenja 1995-2012.
Izvršitelji: LOM koji iskažu interes, ali i ekperti (poziv na web-stranici)
Rezultat: objava radova u prepoznatim časopisima (Coll Antrop??)
Troškovi: statistička obrada, financiranje posebnog broja časopisa??, sve ostalo volonterski

3. Stručni / znanstveni projekt
Naslov: Ordinacije otvorenih vrata za žensko zdravlje
Cilj: Unapređenje zdravlja žena
Metoda rada: Stvaranje mreže ordinacija u kojima bi LOM aktivno i na zahtjev pacijentice pružili potporu i stručnu pomoć i podršku u različitim aspektima ženskog zdravlja
Izvršitelji: LOM koji iskažu interes, bilo za pripremu radnih materijala, bilo za izvođenje u praksi. Ovisno o interesu projekt se može proširiti u znanstveni
Troškovi: kopiranja, printanja radnih materijala, ostalo volonterski

4. Projekt kontinuiranog profesionalnoh napretka
Naslov: Unapređenje kvalitete rada u obiteljskoj medicini razvojem mreže „peer review“ grupa, odnosno krugova kvalitete
Cilj: Opći cilj projekta je unaprijediti kvalitetu zdravstvene zaštite na razini obiteljske medicine u RH kroz razvoj mreže „peer grupa“, odnosno krugova kvalitete (PG/KK).
Aktivnosti projekta: Osnovati mrežu malih grupa od 5-8 LOM koji se redovito sastaju (barem 1 x mjesečno), prvenstveno sa specijalizantima (imaju subotnje iskustvo) i mentora - rasprava o konkretnom pacijentu (obrazac Jakšićev), procjena vlastitog rada - audit, članak iz literature...
Izvršitelji: LOM koji iskažu interes
Troškovi: za sada volonterski, bodovano od strane Komore, lokalno ili kao EU projekt?

5. Organizacija skupa - Dani Zaklade za razvoj obiteljske medicine
Cilj: promocija zaklade i njezinih aktivnosti, poziv podupirateljima i volonterima da se priključe
Sadržaj: predstavljanje Zaklade i njezinih aktivnosti (tko smo?), predstavaljanje započetih programa (Što radimo) i poziv da se priključe (kako mogu pomoći?), pozivna predavanja-kolege iz drugih zemalja (preliminarno dogovoreni), prodajna izložba vlastitih proizvoda - donacije....
Kada: 15. i 16. studenog 2013. (petak i subota)
Gdje: ŠNZ??
Troškovi: iz prihoda Zaklade, za sve besplatno, svatko donijeti nešto specifično za podneblje - Hrvatska na tanjuru!
Prijava skupa Komori: bodovi

6. Raspis za dva sponzorstva za 1 tjednu stručnu praksu - ako bude sredstava
Djelomično financiranje - troškove puta i smještaja?
Preduvjet da ima dogovorenog domaćina

7. Radna skupina:  „Previše je medicine“
Cilj: osvjestiti činjenicu da je previše medicine jednako štetno kao i premalo, promocija zaklade kroz pridruživanje grupama nastale na ideji BMJ
Metoda: a) edukacija - osvještavanje kroz krugove kvalitete; b) istraživanje situacije kod nas
Izvršitelji: zainteresirani LOM
Troškovi: za sada volonterski